ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL) ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β2
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C1
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2

 

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΙΔΙΑ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Συστηματική εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, practice tests ,Διαδραστικές ασκήσεις προσομοίωσης, DVD real language , Talking Dice, taboo, mock tests.

ΠΤΥΧΙΑ: FCE   το τρίτο διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο γενικής γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου του Cambridge που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2.                ECCE πτυχίο του Michigan University, αντιστοίχου επιπέδου. Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες πιστοποιήσεις στο συγκεκριμένο επίπεδο.