Α1

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1


ΠΤΥΧΙΟ TORFL

3

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ) Ᾱ1

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά αρχικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας οι οποίες του είναι απαραίτητες για να κατανοήσει και να συμμετέχει αρχικά στις απλές καθημερινές γλωσσολογικές επαφές του που αφορούν κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
To κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (TORFL) είναι αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π & Διεθνώς, βάση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας της Ρωσικής ΟμοσπονδίαςΠΤΥΧΙΑ PUSΗKIN


ΕΠΙΠΕΔΟ Α1: Πιστοποιητικό Ρωσικής Γλώσσας Στοιχειώδους Επιπέδου


ΠΤΥΧΙO: СВИДЕТЕЛЬСТВО Русский язык – Уровень А1 – Выживание

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει στοιχειώδεις γνώσεις τησ φωνητικής και τησ γραμματικής καθώς και λεξιλόγιο περίπου 760 λέξεων της ρωςικής γλώσσας.