Β

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ

B Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο


Μέσο Επίπεδο (Β):


Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:
1. Γραμματική
2. Κατανόηση Κειμένων
3. Ακουστικό
4. Έκθεση
5. Προφορική Εξέταση

Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές πρέπει να χειρίζονται με εξαιρετική ευκολία τις καθημερινές συνομιλίες. Παράλληλα, να μπορούν να μιλήσουν και να γράψουν πιο δύσκολα και σύνθετα θέματα. Ακόμα, μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες, έστω και με τη βοήθεια του λεξικού. Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πιο σύνθετη σύνταξη.
Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να μιλήσουν και να συζητήσουν με αρκετή άνεση.