Α

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΦΟΡΕΑΣ

Α Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο


Βασικό Επίπεδο (Α) :


Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες:
1. Γραμματική
2. Κατανόηση Κειμένων
3. Ακουστικό
4. Έκθεση
5. Προφορική Εξέταση

Σε αυτό το επίπεδο οι σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν τους τρεις βασικούς χρόνους (Ενεστώτας, Αόριστος, και Μέλλοντας) και να μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν με άνεση.
Εκτός από αυτό, πρέπει να μπορούν να πραγματοποιήσουν απλές και καθημερινές συνομιλίες χωρίς δυσκολία, να κάνουν ερωτήσεις και να δώσουν απαντήσεις.