• ΗΛΙΚΙΑ: 7-9 ΕΤΩΝ (Β – Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΣΤΟΧΟΣ: Ένταξη σε οργανωμένη τάξη με συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Διαδραστικά Παιχνίδια, τραγούδια, επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, DVD, Talking Dice και εξάσκηση της γλώσσας μέσω υπολογιστή.
  • ΠΤΥΧΙΑ: YLE STARTERS Το πρώτο πτυχίο των Young Learners English Tests κατάλληλο για τους δυνατούς μαθητές αποφοίτους της junior B. Δίνεται επίσημη βεβαίωση από το Cambridge ESOL, η οποία δείχνει τις επιδόσεις, σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα μέχρι το πέντε, με ισάριθμα εμβλήματα του Cambridge.