ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL) ΕΠΙΠΕΔΟ (LEVEL)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α1
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Α2
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ Β2
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C1
ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ C2

 

  • ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΕΣ
  • ΣΤΟΧΟΣ: Σωστή χρήση της Ισπανικής γλώσσας. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την άμεση επικοινωνία με ιδιαίτερη έμφαση στο προφορικό λόγο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία,Εxtra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο στις εξετάσεις του πτυχίου, Λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, taboo, DVD real language, Talking Dice.

 

ΠΤΥΧΙΑ: NIVEL Β2  Το τέταρτο πτυχίο των ισπανικών. Διεθνής  πιστοποίηση από το Instituto Cervantes