ΠΤΥΧΙΑ

Nivel C1

Περιγραφή:

Exam paper Time Format
Reading Comprehension 80 minutes Οι υποψήφιοι για το Nivel C1 πρέπει να απαντήσουν σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε κείμενα και 6 συμπλήρωση κενών και 16 αντιστοιχήσεις.
Writing 80 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν δύο κείμενα. 1  κείμενο βασισμένο σε ένα ακουστικό και ένα γράμμα ή ένα άρθρο.
Listening Comprehension 60 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν  με την μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, τις αντιστοιχήσεις και της συμπλήρωσης κενών.
Speaking 20 minutes Ο υποψήφιος μέσα σε 20 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να αναπτύξει ένα θέμα βασισμένο σε ένα κείμενο που του έχει δοθεί να προετοιμάσει, να αναλύσει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του

Χρησιμότητα:

Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να ανταποκριθεί σε ανώτατο επίπεδο επικοινωνίας.

Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Nivel C1 διεξάγονται δύο φορές το χρόνο  Μάιο και Νοέμβριο.