ΠΤΥΧΙΑ

Nivel B1

NIVEL B1 ESCOLAR

Περιγραφή

Exam paper Time Format
Reading Comprehension 70 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε 24 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βασισμένες σε κείμενα και 6 συμπλήρωση κενών.
Writing 50 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γράψουν ένα e-mail και ένα κείμενο ή για κάποιο blog ή για κάποιο forum 
Listening Comprehension 40 minutes Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλάβουν κείμενα, αποσπάσματα και ειδήσεις και να απαντήσουν  με την μέθοδο της πολλαπλής επιλογής και τις αντιστοίχησεις.
Speaking 15 minutes Ο υποψήφιος μέσα σε 15 λεπτά που διαρκεί η προφορική του εξέταση θα πρέπει να μιλήσει για ένα θέμα , να περιγράψει μια φωτογραφία και να συνομιλήσει με τον εξεταστή του (χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 λεπτά)

Χρησιμότητα:

Η απόκτηση αυτού του διπλώματος βεβαιώνει ότι ο σπουδαστής είναι γνώστης της στοιχειώδους επικοινωνίας σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, χωρίς μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. 

Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου διεξάγονται μόνο το Μάιο καi σε συγκεκριμένες πόλεις.