Γερμανικά για ενήλικες

ΠΤΥΧΙΑ

Α1 Grundstufe Deutsch 1

A1 Grundstufe Deutsch 1 (A1 GD1)


Για το Α1 Grundstufe Deutsch 1 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν σε στοιχειώδες επίπεδο στην καθημερινή ζωή . Εξετάζεται η γλωσσική τους ικανότητα σε συνηθισμένες περιστάσεις με οικεία θέματα. Η εξέταση αυτή απευθύνεται σε υποψηφίους από 14 ετών.


Κατανόηση κειμένου

Η κατανόηση κειμένου εξετάζεται με βάση τρία απλά, αυθεντικά κείμενα από την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελβετία.

Διάρκεια: 25 λεπτά


Ακουστική κατανόηση

Η γενική και λεπτομερής ακουστική κατανόηση της κοινής γερμανικής γλώσσας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας εξετάζεται με τρεις ασκήσεις. Η θεματολογία βασίζεται στην καθημερινή ζωή.

Διάρκεια: 10 λεπτά.


Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο και να συντάξει ένα απλό κείμενο. Τα κείμενα αξιολογούνται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: 20 λεπτά.


Παραγωγή προφορικού λόγου

Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις: ο υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του, περιγράφει μια εικόνα και διεξάγει ένα διάλογο.Η προφορική εξέταση αξιολογείται με καθορισμένα κριτήρια.

Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά.

Οι υποψήφιοι για το Α1 Grundstufe Deutsch 1 εξετάζονται και αξιολογούνται από δύο εξεταστές του ÖSD. Προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η επιτυχία στα γραπτά και στα προφορικά.