ΠΤΥΧΙΑ

CELI 3 JUNIOR

Περιγραφή:

Για την απόκτηση του Celi 3  ο σπουδαστής θα πρέπει να περάσει με επιτυχία τα παρακάτω test:

  • Κατανόηση κειμένου.
  • Γραπτή απόδοση.
  • Κατανόηση προφορικού κειμένου.
  • Γραμματική και λεξιλόγιο.
  • Προφορική έκφραση.


Διάρκεια / Ισχύς:

Για πάντα.


Χρησιμότητα:

Γνώση σε επίπεδο intermediate. Πιστοποιεί ικανότητα, γραπτού και προφορικού λόγου, κατανόησης γραπτού και ακουστικού κειμένου και χρήση γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου σε μέσο επίπεδο.


Περίοδοι Εξετάσεων:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση αυτού του Celi 3 διεξάγονται δύο φορές το χρόνο Νοέμβριο Μάρτιο και Ιούνιο.