ΠΤΥΧΙΑ

ΚΕΤ (Α2)

Χρησιμότητα

Το ΚΕΤ είναι το πρώτο πτυχίο του University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού έχουν βασικές γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό Αγγλικό περιβάλλον.

Από τι αποτελείται το διαγώνισμα?

  1. Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου
  2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
  3. Παραγωγή Γραπτού Λόγου

1. Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου Reading-writing (1η Ενότητα)

( Διάρκεια 1 ώρα 10 λεπτά )

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ικανότητα των υποψηφίων να διαβάζουν και να κατανοούν πληροφοριακά κείμενα από πινακίδες, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά. Οι υποψιφιοι αξιολογοφνται με βάςθ τθν ικανότθτα τουσ να ςυμπλθρϊνουν τα κενά ςε απλά κείμενα, να μεταφζρουν πλθροφορίεσ ςε ζντυπα και να ςυντάςςουν ζνα απλό κείμενο όπωσ ςθμειϊςεισ, ςφντομα μθνφματα 20-25 λζξεων.

2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου - Listening (2η Ενότητα)

( Διάρκεια 25 λεπτά )

Η ενότητα αυτή αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης ηχογραφημένου υλικού όπως ανακοινώσεις, μονόλογους και συλλογή πληροφοριών.

3. Παραγωγή Προφορικού Λόγου - Speaking (3η Ενότητα)

( Διάρκεια 8-10 λεπτά )

Η προφορική εξέταση αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να συνδιαλέγεται με τον εξεταστή και ακόμα έναν υποψήφιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να απαντούν σε ερωτήσεις όπως και να κάνουν ερωτήσεις όσον αφορά στον εαυτό τους, καθώς και να αναπτύσσουν θέματα που αφορούν προτιμήσεις και αντιπάθειές τους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται συνήθως ανά ζεύγη με δύο εξεταστές.

Περίοδοι εξετάσεων

Το ΚΕΤ είναι το πρώτο πτυχίο του University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού έχουν βασικές γλωσσικές ικανότητες επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό Αγγλικό περιβάλλον.


www.britishcouncil.gr

Οι εξετάσεις του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας

Περιεχόμενο Διάρκεια Βαθμολογία

Ακουστική κατανόηση

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 5 λεπτά
25 λεπτά περίπου /25

Γραπτή κατανόηση

Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
30 λεπτά περίπου /25

Προφορική έκφραση

Εξέταση σε τρία μέρη :
  1. Επίσημη συνομιλία
  2. Συνεχής μονόλογος
  3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων…
6 - 8 λεπτά προετοιμαςία : 10 λεπτά /25
Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 1 ώρα 40

* Συνολικός Βαθμός /100.
* Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100
* Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25